Nepravidelná slovesa (irregular verbs)

Připravila jsem k vytištění schémátka pro nepravidelná sloveesa. Doporučuji vytisknout dvě strany na jednu A4. K dispozici je černobílá i barevná pdf verze.

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – barevně

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 1 barevně
Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 1 barevně

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 2 barevně
Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 2 barevně

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – černobíle

Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 1 černobíle
Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 1 černobíle
Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 2 černobíle
Nepravidelná slovesa (irregular verbs) – strana 2 černobíle

Infinitiv Minulý čas Příčestí minulé Překlad
be [biː] was, were [wɒz, wɜː] been [biːn] být
become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] stát se
begin [bɪˈgɪn] began [bɪˈgæn] begun [bɪˈgʌn] začít
bring [brɪŋ] brought [brɔːt] brought [brɔːt] přivést (si)
build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] postavit
buy [baɪ] bought [bɔːt] bought [bɔːt] (na)koupit (si)
catch [kætʃ] caught [kɔːt] caught [kɔːt] chytit
choose [tʃuːz] chose [tʃəʊz] chosen [ˈtʃəʊzən] vybrat (si)
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] (při)jít, (při)jet
cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] stát kolik, mít cenu
do [duː, dʊ, də] did [dɪd] done [dʌn] (u)dělat
draw [drɔː] drew [druː] drawn [drɔːn] (na)kreslit
dream [driːm] dreamt [dremt] dreamt [dremt] snít
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] (vy)pít
drive [draɪv] drove [drəʊv] driven [ˈdrɪvən] řídit, jet
eat [iːt] ate [et, eɪt] eaten [ˈiːtən] jíst
fall [fɔːl] fell [fel] fallen [ˈfɔːlən] (s)padnout, padat
feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] cítit (se)
find [faɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] najít
fly [flaɪ] flew [fluː] flown [fləʊn] letět
forget [fəˈget] forgot [fəˈgɒt] forgotten [fəˈgɒtən] zapomenout
get [get] got [gɒt] got [gɒt] dostat
give [gɪv] gave [geɪv] given [ˈgɪvən] dát, dávat
go [gəʊ] went [went] gone [gɒn] jít, chodit
grow [grəʊ] grew [gruː] grown [grəʊn] růst, vyrůst(at)
have [hæv] had [hæd] had [hæd] mít, vlastnit
hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] slyšet
hide [haɪd] hid [hɪd] hidden [ˈhɪdən] schovat (se)
hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] zranit (si)
keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] držet (se)
know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] vědět, znát
learn [lɜːn] learnt [lɜːnt] learnt [lɜːnt] (na)učit se
leave [liːv] left [left] left [left] odejít, odjet
lend [lend] lent [lent] lent [lent] půjčit
lie [laɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] ležet
lose [luːz] lost [lɒst] lost [lɒst] prohrát, ztratit
make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] udělat
mean [miːn] meant [ment] meant [ment] znamenat
meet [miːt] met [met] met [met] potkat (se)
pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] (za)platit
put [pʊt] put [pʊt] put [pʊt] dát, položit
read [riːd] read [red] read [red] (pře)číst
ride [raɪd] rode [rəʊd] ridden [ˈrɪdən] jet/jezdit
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] zavolat, (za)zvonit
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] běžet, utíkat
say [seɪ] said [sed] said [sed] říci
see [siː] saw [sɔː] seen [siːn] (u)vidět
sell [sel] sold [səʊld] sold [səʊld] prodat
send [send] sent [sent] sent [sent] poslat
shine [ʃaɪn] shone [ʃɒn] shone [ʃɒn] svítit
show [ʃəʊ] showed [ʃəʊd] shown [ʃəʊn] ukázat
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌn] (za)zpívat
sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] sedět
sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] spát
speak [spiːk] spoke [spəʊk] spoken [ˈspəʊkən] mluvit
spend [spend] spent [spent] spent [spent] utratit, (s)trávit (čas)
stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] stát, vstát
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] plavat
take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkən] vzít / brát (si)
teach [tiːtʃ] taught [tɔːt] taught [tɔːt] (na)učit, vyučovat
tell [tel] told [təʊld] told [təʊld] říci, říkat
think [θɪŋk] thought [θɔːt] thought [θɔːt] myslet (si)
understand [ˌʌndəˈstænd] understood [ˌʌndəˈstʊd] understood [ˌʌndəˈstʊd] (po)rozumět
wake [weɪk] woke [wəʊk] woken [ˈwəʊkən] vzbudit (se)
wear [weə] wore [wɔː] worn [wɔːn] nosit
write [raɪt] wrote [rəʊt] written [ˈritən] psát


Literatura

  1. SARAH PETERS, Tomáš Gráf. Time to talk: učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy : kniha pro učitele. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2001. ISBN 978-808-6195-124.
  2. LINGEA S.R.O. Lingea online slovník [online]. 2013 [cit. 2013-10-18]. Dostupné z: http://slovnik.lingea.cz/

Další nepravidelná slovesa

Autor: Jitka Vachtová

Doučuji angličtinu, matematiku a účetnictví online (celá ČR) po Skype za používání webové tabule a tabletu. Máte-li o výuku zájem, kontaktujte mne.